Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, işleyişine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, işleyişine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DPÜ UZEM): Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak Üniversitedeki ön lisans, lisans, yüksek lisans, sürekli eğitim ve yaşam boyu eğitim dâhil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerine destek sağlamak, bu eğitimlerin etkin yapılabilmesi için gereken ders içeriklerini geliştirmek, uzaktan öğretim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları gerçekleştirmek, Üniversite içinde ve dışındaki birim, kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, yurt içi ve yurt dışındaki diğer uzaktan eğitim birim ve merkezleriyle işbirliği yapmak, uzaktan eğitim konusunda oluşan bilgi birikimi ve tecrübeyi ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve uzaktan eğitim konusunda bilimsel araştırma, geliştirme ve yayınlar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde yürütülen ön lisans, lisans, yüksek lisans, sürekli eğitim ve yaşam boyu eğitim dâhil tüm eğitim programları için gereken teknik ve altyapı desteği sağlamak, içerik hazırlamak veya hazırlanmasına yardımcı olmak.

b) Üniversite ile diğer Üniversiteler arasında uzaktan eğitim ile yürütülebilecek faaliyetlerin düzenlenmesine yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Üniversite dışındaki kurum, kuruluş ve kişilere uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler önermek ve bu faaliyetleri Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DPÜSEM) ile beraber veya ayrı projelendirmek ve düzenlemek.

ç) Uzaktan eğitim ile ilgili konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, çalıştay, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.

e) Değişen ve gelişen koşullar altında uzaktan eğitim alanındaki diğer görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili tüm çalışmaları yürütmek.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarınında görevi sona erer. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve aldığı kararları uygulamak.

c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve Danışma Kurulunun önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma planını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Faaliyet alanlarında Merkezi temsil ederek ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, ihalelere katılmak ya da Merkezin ihalelere katılımını sağlamak, protokoller ve sözleşmeler yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olmak üzere toplanmak ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Uzaktan eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgeleri, sertifika ve benzerlerine ilişkin esasları belirleyerek Senatonun onayına sunmak.

c) Merkezin görevleri doğrultusundaki faaliyetleri yürütmek üzere alt birimler kurmak.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

d) Müdürün her yılsonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu incelemek ve karara bağlamak, bir sonraki yıla ait çalışma planının esaslarını belirlemek.

e) Sunulacak hizmetler için görev alacakları belirlemek, hizmet alacak kişi ve kuruluşların ödeyecekleri ücretleri ve görevlilere yapılacak ödemeleri tespit etmek, Merkez bütçesini hazırlamak.

f) Gerekli yönetmelik ve yönerge taslaklarını hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektörün onaylayacağı Üniversite öğretim elemanları arasından seçilen sosyal bilimler alan temsilcisi, fen bilimleri alan temsilcisi, sağlık bilimleri alan temsilcisi, eğitim bilimleri alan temsilcisi, meslek yüksekokulları temsilcisi ile Üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanı ve DPÜ UZEM Müdüründen oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunmak.

b) Müdür tarafından hazırlanmış yıllık faaliyet raporunu ve çalışma planını değerlendirerek önerilerde bulunmak.

c) Yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek.

ç) Uzaktan eğitim faaliyetleri konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2014, Pazartesi